Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Các dấu hiệu báo sự cố trong cách chăm sóc lan giả hạt - P2

Dendrobium thân thòng 
When they are growing at their preferred temperature and lighting range, well cared pendent dendrobiums grow vigorously, without any particular trouble and bloom reasonably well. But when they are grown under conditions that are unsuitable for them several things happen that serve as a warning signs that the plant is not doing well. I will detail some that I have learned from the bitterest experience. This is a work in progress and I will try to add information as time permits.
Khi chúng đang phát triển ở nhiệt độ và phạm vi chiếu sáng ưa thích, các dendrobium thân thòng được chăm sóc tốt phát triển mạnh mẽ, không có bất kỳ rắc rối cụ thể nào và nở hoa khá tốt. Nhưng khi chúng được trồng trong điều kiện không phù hợp, nhiều điều xảy ra – thực hiện như là những dấu hiệu cảnh báo rằng lan không làm tốt. Tôi sẽ chi tiết hóa vài điều mà tôi học được từ kinh nghiệm cay đắng. Đây là một công việc được tiến hành và tôi sẽ cố gắng để thêm thông tin khi thời gian cho phép. 
I. When your plant needs a colder rest period to bloom than you can provide. / Khi lan của bạn cần có một khoảng nghỉ lạnh hơn mà bạn có thể cung cấp để nở hoa:
Lan hoàng Lạp - Den. chrysanthum
If a plant needs a colder rest period to bloom but otherwise the conditions are to its liking you will get an endless production of handsome canes, which will be plump and healthy but will never bloom or even get in bud. Because circumstances prevent them from blooming these plants channel their energy into growth and can produce quite large plants. One Den. chrysanthum I have eventually produced a ten feet long cane. This particular plant has never produced even a single bud under the local climatical conditions. Dendrobium nobile will not usually bloom in coastal Puerto Rico but will bloom nicely if moved to locations about a 1,000 feet high in the mountain areas and in certain colder inland areas. There are plants here and there that bloom under conditions that are not in their usual preferred range but usually they do so erratically or poorly.
Nếu một lan cần một khoảng nghỉ lạnh hơn để nở rộ, nhưng nếu không có điều kiện làm theo ý thích của nó, bạn sẽ nhận được một sự sản sinh vô tận những thân đẹp - sẽ đầy đặn và khỏe mạnh nhưng sẽ không bao giờ nở hoa hoặc thậm chí có được chồi. Bởi vì hoàn cảnh ngăn cản chúng ra hoa các loại lan này, năng lượng của chúng dồn vào sự tăng trưởng và có thể sản xuất các cây khá lớn. Một Lan Hoàng lạp tôi có, cuối cùng sản xuất một thân dài mười feet. Lan đặc biệt này chưa bao giờ sản xuất ngay cả một nụ hoa duy nhất theo các điều kiện khí hậu địa phương. Đùi gà thường sẽ không nở hoa ở ven biển Puerto Rico nhưng sẽ nở hoa độc đáo nếu chuyển đến các địa điểm cao khoảng 1.000 feet ở những miền núi và trong một số khu vực nội địa lạnh hơn. Có những lan ở đâu đó - nở hoa trong các điều kiện - không phải trong phạm vi ưa thích của chúng nhưng thường thì chúng làm như vậy rất thất thường hoặc nghèo nàn.
II. When the temperature is not in the preferred range for growth. / Khi nhiệt độ không trong phạm vi ưa thích cho sự tăng trưởng. 
The first signs of trouble in this case is usually a lack of root growth. Unfortunately some pendent dendrobiums can survive for many years growing weakly and with root systems that barely sustain whatever meagre growth they manage. Unfortunately, it can happen that the plants perk up and do produce good growth during brief times when conditions are to their liking, but as soon as temperatures drift out of their preferred range the plants weaken again. I brought a Den. falconeri that managed to survive ten years by growing acceptably during the brief weeks that local temperatures dipped and then sulking the rest of the year. Strenuous efforts to sustain this plant only lengthened the agony. Eventually the plant dissolved into a mass of tiny canes and diminutive keikis that were too weak to survive the summers heat. Keiki production on a same year growth is also a very bad warning sign. It usually means that the plant inability to produce roots has made it transfer its energy to keiki production.
Các dấu hiệu đầu tiên của sự cố trong trường hợp này thường là thiếu sự tăng trưởng rễ. Không may, một số dendrobium thân thòng có thể tồn tại trong nhiều năm tăng trưởng một cách yếu ớt và với các hệ thống rễ - hầu như không duy trì bất cứ điều gì ít ỏi tăng trưởng mà chúng quản lý. Không may, nó có thể xảy ra - các lan trổi dậy và thực hiện sản xuất tăng trưởng tốt trong các khoảng thời gian ngắn khi các điều kiện phù hợp với chúng, nhưng ngay sau khi nhiệt độ ra khỏi phạm vi ưa thích, lan lại suy yếu. Tôi mang một lan Trúc mành – chăm sóc để tồn tại mười năm bằng việc trồng (trong các điều kiện) chấp nhận được trong những tuần lễ ngắn – trong nhiệt độ địa phương và sau đó bỏ qua khoảng thời gian nghỉ của năm. Những nỗ lực vất vả để duy trì lan này chỉ kéo dài sự đau đớn. Cuối cùng, lan tiêu tan với một ít thân tí hon và các keiki nhỏ bé - quá yếu để tồn tại trong sức nóng mùa hè. Việc sản xuất keiki trên một sự tăng trưởng cùng năm là một dấu hiệu cảnh báo rất xấu. Nó thường có nghĩa là lan không có khả năng sản xuất các rễ làm cho nó chuyển năng lượng của nó sang việc sản xuất Keiki. 
III. When it is not getting enough sunlight / Khi nó không nhận đủ ánh nắng 
If your plant is not getting enough sunlight to bloom properly you will probably get a few blooms right on the tip of the cane. A plant that might produce dozens of blooms might only produce two or three. The canes themselves might get to be abnormally long and thin. The leaves will have a deep green color.
Nếu lan của bạn không nhận đủ ánh nắng để nở hoa đúng cách, bạn sẽ có thể có được một hoa ngay trên đầu thân. Một lan - có thể sản xuất hàng chục hoa mà chỉ có thể sản xuất hai hoặc ba (hoa). Các thân tự chúng, có thể thấy được là dài và mỏng một cách bất thường. Các lá sẽ có một màu xanh lá cây đậm. 
IV. When roots are not entering the potting mix, or holding the mount. / Khi rễ không vào hỗn hợp trồng, hoặc vật ghép. 
This probably mean the mix is unsuitable for the plant because it has some characteristic that is inhibiting or killing root growth. A friend of mine accidentally killed many of his orchids by mounting them on the wood of a plant whose wood is permeated by a substance this plant secretes to kill other plants that might compete with it for food or sunlight. 
Điều này, có lẽ, nghĩa là hỗn hợp là không thích hợp cho lan bởi vì nó có một số đặc tính - đó là ức chế hoặc tiêu diệt sự phát triển rễ. Một người bạn của tôi, một cách vô tình, làm chết nhiều lan của mình bằng cách ghép chúng trên gỗ của một cây - gỗ bị ngấm bởi một chất do cây ghép này tiết ra để tiêu diệt các cây khác có thể cạnh tranh thực phẩm hoặc ánh nắng với nó.
V. A growth coming from a cane other than last years cane, if last year cane doesn't grow. / Một sự tăng trưởng đến từ một thân khác hơn so với thân các năm qua, nếu năm ngoái thân không phát triển. 
It probably means that the base of its newer cane is dead and the plant is trying to keep alive by producing growths elsewhere. In some plants, (this is an specially insidious occurrence in pendent dendrobiums) a cane that has shed its leaves can continue attached to a dead base without any obvious signs of distress for months before decay reveals that the base is dead.
Có thể có nghĩa rằng gốc của thân mới hơn của nó bị chết và lan đang cố gắng duy trì bằng việc sản xuất các tăng trưởng ở nơi khác. Trong vài lan, (đây là một sự xuất hiện ngấm ngầm đặc biệt ở dendrobium thân thòng) một thân – rụng lá có thể tiếp tục ghép với gốc chết mà không có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng của sự kiệt sức trong nhiều tháng trước khi sự mục nát chỉ rằng gốc bị chết.
Nguồn: thành viên chi0209vtc - hoalancaycanh