Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Các dấu hiệu cảnh báo sự cố trong cách chăm sóc lan giả hạt - P1


Vigorous and healthy root growth, note that the cane producing the roots is twice as thick as the previous growth  
Tăng trưởng rễ mạnh mẽ và khỏe mạnh, lưu ý rằng thân sản xuất các rễ hai lần dày như tăng trưởng trước đóNew roots are white older ones are grey green, absence of root growth is a clear signal of trouble.

Các rễ mới màu trắng, rễ cũ hơn màu xám xanh lá cây, thiếu sự tăng trưởng rễ là một tín hiệu rõ ràng của sự cố
Fungal and bacterial infections can strike with astonishing speed and virulence, this is all that remained of a specimen plant of Dendrobium formosum var. giganteum. If the gravity of the situation had been recognized on time at least some pices would have been saved for propagation
Các sự nhiễm nấm và vi khuẩn có thể tấn công với tốc độ kinh ngạc và có độc tính, đây là tất cả - những gì còn lại của một lan mẫu Dendrobium formosum var.giganteum. Nếu tình hình nghiêm trọng đã được nhận thấy trong thời gian ít nhất vài thân sẽ được giữ lại để nhân giống.


This Dendrobium nobile has been growing for many years in an avocado tree under hot tropical conditions. It has never bloomed although in all aspects it is mature plant fully capable of blooming. 
Lan Đùi gà này được trồng trong nhiều năm trên một cây bơ trong các điều kiện nhiệt đới nóng. Nó đã không bao giờ nở hoa mặc dù trong tất cả các khía cạnh nó là lan trưởng thành hoàn toàn có khả năng nở hoa.Dendrobium nobile blooming in a shady and cool location.
Đùi gà nở hoa một nơi râm mát.A Dendrobium phalaenopsis derived hybrid which lost all its roots due to inappropiate potting, all the old roots are dead but some new roots are showing their tips near the base of the canes.
Một Dendrobium thân thẳng nguồn gốc lai - mất tất cả các rễ do trồng không đúng cách, tất cả các rễ cũ chết, nhưng một số rễ mới được hiển thị đang hiển thị các đầu (rễ) của chúng gần gốc của các thân.The buds at the base of this canes are dead so the plant is producing new growths from buds higher up in the cane. 
Các chồi gốc cũa các thân này bị chết do đó lan đang sản sinh các tăng trưởng mới từ các chồi (mắt ngủ) cao hơn trên thân (keiki).


The base of these canes of Den. primulinum was damaged by sunburn and died. The canes were bent so that the keikis produced by them can attach themselves to the basket. Notice the many keikis and their abundant root growth.
Gốc của các thân Long tu đã bị hư hỏng do bị cháy nắng và chết. Các thân bị uốn cong - keikis được sản sinh bởi chúng có thể tự ghép mình vào giỏ. Chú ý nhiều keiki và sự phát triển rễ phong phú của chúng (keiki).


Den. phalaenopsis hybrid grown with its roots exposed. Note the abundant flower production and the fully leafed new cane. It is normal for older canes to lose their leaves after the first year. 
Den. thân thẳng lai được trồng với các rễ của nó phơi ra. Lưu ý việc sản sinh hoa phong phú và thân mới còn lá đầy đủ. Điều này bình thường đối với các thân cũ bị mất lá sau năm đầu tiên.
Under good care some keikis will bloom even when they are not affixed to anything 
Với sự chăm sóc tốt, một số keikis sẽ nở hoa ngay cả khi chúng không được ghép với bất cứ vật gì.
Nguồn: thành viên chi0209vtc - hoalancaycanh