Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Trồng Lan Bán Thủy Canh

vnorchids.net xin trân trọng giới thiệu bài viết của tác giả Jesse Wright (www.growinhydro.com) về Kinh nghiệm trồng lan Bán Thủy Canh. Bài viết do Trần Mạnh - CLB Hoa lan Hà Nội lược dịch 

Why I use semi-hydroponics  / Vì sao tôi trồng lan bán thủy canh 
             

         

I have been growing orchids for 7 years now…well killing them at first, but really becoming successful within these last 4 to 5 years. My success wasn’t a result of the months of researching their culture, high tech fertilizers, or the eventual investment in a greenhouse. The secret was in a little clay pellet. 

Orchids were always a passing interest for me. They flirted with me every time I went to a Lowes or Home Depot, and even at the grocery store; I know you’ve heard this story before… 

Tôi trồng lan đến nay đã được 7 năm....thời gian đầu cũng bị chết nhiều, nhưng tôi đã thành công vào khoảng năm thứ 4-5 kể từ khi mới bắt đầu trồng lan. Thành công của tôi không phải là kết quả của quá trình tìm hiểu các điều kiện nuôi trồng lan hàng tháng, sử dụng phân bón công nghệ cao, hay đầu tư vào một nhà kính. Bí quyết chỉ nằm ở các viên sỏi nhẹ. 

Hoa lan luôn luôn là niềm đam mê đối với tôi. Chúng khiến tôi mê mẩn mỗi khi tôi tới Lowes hoặc Home Depot, và thậm chí là cả ở trong các tiệm tạp hóa; tôi biết bạn đã nghe câu chuyện này trước khi.... 

It wasn’t till I bought my first orchid, a striking yellow Oncidium calling herself ‘Sweet Sugar’. I took her home not having a clue how to care for her, but having inherited my parent’s green thumb, I had a good idea. The flowers lasted for weeks and I was starting to want to try the other types. I brought home a few Phalaenopsis in bloom and put them with ‘Sweet Sugar’. Well to my surprise, within a week, the leaves on the phalaenopsis were shriveling, the flowers were falling off, and it was very obvious I didn’t know what I was doing. Intrigued as to why I could not grow them, I bought book after book on orchid culture, thus beginning my obsession. After about a month of reading online and off, I felt confident I could do this. I had learned that Phalaenopsis do not like a full southern exposure and quickly cook, and I was desperate for redemption. 

Cho đến khi tôi mang về một cây lan đầu tiên, đó là một cây Vũ nữ vàng ấn tượng tôi gọi em nó là "Sweet Sugar - Đường mật". Tôi mang em nó về nhà mà không có chỗ để chăm sóc em nó, nhưng do được thừa hưởng sự mát tay của cha mẹ, tôi đã có một ý tưởng tuyệt vời. Hoa kéo dài được vài tuần và tôi đã bắt đầu muốn thử nghiệm với các loại khác. Tôi mang về nhà vài cây Hồ điệp đang hoa và đặt chúng cùng với em "Sweet Sugar". Tôi đã bất ngờ, trong vòng 1 tuần, lá trên cây Hồ điệp đã úa vàng, hoa rụng và rõ ràng là tôi không biết những gì tôi đã làm. Vấn đề là tại sao tôi không thể trồng chúng, tôi đã mua hết cuốn sách này đến cuốn sách khác về cách trồng lan, điều đó ám ảnh tôi. Sau khoảng một tháng đọc sách trực tuyến trên mạng và bên ngoài, tôi đã tự tin làm điều mình biết. Tôi đã học được rằng lan Hồ Điệp không thích nhiều ánh sáng và thay đổi nhiệt độ nhanh chóng, và tôi đã liều để chuộc lại lỗi lầm. 

As the months passed I collected orchid after orchid, some looking scragglier than others, and I acquired quite a collection; one that I couldn’t re-bloom. Darling wife says she wants her living room back…time for a greenhouse you say? 

Ok, with greenhouse built and orchids loaded, I started seeing improvements in foliage, no more pleating of the leaves due to low humidity, and better over all growth. And with some education on nutrition, I was beginning to understand what these orchids needed; eventually being rewarded with flowers. 

Vài tháng trôi qua tôi sưu tập hết cây lan này đến cây lan khác, thêm một số loại linh tinh khác, và tôi đã có một bộ sưu tập kha khá; một vài cây không trổ hoa lại. Người vợ yêu của tôi nói rằng cô ấy lại muốn hoa lan trong phòng khách... 

Ok, với nhà kính xây dựng và hoa lan trong đó, tôi đã bắt đầu nhìn thấy những tiến bộ trong tán lá, không có thêm những nếp nhăn nheo trên lá do thiếu độ ẩm, và các giả hành phát triển tốt hơn. Và với việc tìm hiểu thêm về dinh dưỡng cho cây trồng, tôi đã bắt đầu biết hoa lan cần gì, thành quả cuối cùng là được thưởng thức các bông hoa. 


Where do those clay pellets come into play? I’ll tell you. As the months passed I was having varying success. Good with the more common Phalaenopsis, Oncidium, and Dendrobium, but I was drawn to the more exotic; so many wonderful varieties. Why couldn’t I grow them? So I bought bunches of them, I had a greenhouse now mind you, I am an orchid grower now. Well… Struggling with failure I stumbled across a new culture for growing orchids. It was called Semi-hydroponics. 

‘Semi’ because the use of pumps and timers and a whole big system wasn’t needed, but the hydroponics benefits were available in a pot full of expanded clay pellets. So I bought a starter kit containing pots with holes in them that held a specific amount of water, those clay pellets, a rooting hormone, and a urea free orchid fertilizer. Within a month I was surprised to see a flurry of new roots starting. Within a few more months I was seeing an exponential growth improvement. 

Dùng những viên sỏi nhẹ như thế nào? Tôi sẽ kể bạn nghe. Thời gian qua tôi đã chuyển đổi thành công. Tốt đối với hầu hết các giống lan phổ thông như Hồ Điệp, vũ nữ và Denro, nhưng tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu cho các giống lan tuyệt vời khác. Tại sao tôi không thể trồng được chúng? Vì vậy tôi đã mua hàng đống lan, tôi đã có một cái nhà kính như bạn đã biết, bây giờ tôi là một người trồng lan. Vâng...đấu tranh với những thất bại tôi đã tình cờ phát hiện ra một cách trồng lan mới. Cái đó được gọi là Bán Thủy canh. 


Gọi là "Bán - semi" bởi vì với cách trồng này thì việc sử dụng các máy bơm, bộ đặt thời gian (Timers) và các hệ thống lớn kềnh càng là không cần thiết, nhưng những ưu điểm của thủy canh lại hội tụ đầy đủ trong một chậu trồng cây cùng với giá thể là các viên sỏi nhẹ. 

Vì vậy, tôi đã mua các chậu trồng lan kín có các lỗ hổng bên thành, có khả năng lưu trữ được một lượng nước nhất định, những viên sỏi nhẹ, hormone ra rễ, phân bón ure dành cho hoa lan. Trong vòng 1 tháng, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy các rễ mới nhú ra. Vài tháng sau, tôi nhận thấy một sự phát triển vượt bậc trên cây lan. 

 
 


Stronger leaves, aggressive roots, and those shriveled pseudobulbs plumped back up. Time to re-pot some more and I had run out of supplies!!! 

I bought more and more over the course of a few months until most if not all of my orchids were in this semi-hydroponic culture. And they grew and grew well. I was amazed. This was the type of orchid grower I wanted to be! 
Winter came and went and with early spring came flowers. I did it! 

Lá khỏe mạnh hơn, rễ đâm tua tủa và các giả hành nhăn nheo đã hồi sinh. Thời gian để thay chậu thoải mái hơn và tôi đã thoát ra khỏi được các khó khăn. Tôi sẽ phải mua thêm và mua thêm nhiều hơn nữa trong một vài tháng nếu như hầu hết các loại lan của tôi không được trồng bán thủy canh. Và, chúng đã phát triển, phát triển tốt hơn. Tôi đã ngạc nhiên. Đây là cách trồng mà người trồng lan mong muốn rồi. 
Mùa đông đến và qua đi, đầu xuân các bông hoa đã nở. Tôi đã thành công. 


Same area a few years later / Cùng một khu vực nuôi trồng sau vài năm So let me tell you about semi-hydroponics. / Hãy để tôi trình bày với bạn về cách trồng bán Thủy canh 

Those clay pellets are a LECA or Lightweight Expanded Clay Aggregate product. There are a number of them out there for hydroponics, HygroStone, PrimeAgra, Hydroton, and Aliflor, to name a few. What makes them different from each other is an ability to wick water up through the media completely hydrating the roots, but not keeping them wet. Some LECA products have wicking ability, but are lacking in capillarity needed to pull water and nutrients up and throughout the medium completely. The shape of the pellets allow for high levels of gas exchange at the roots while maintaining proper moisture levels for healthy growth. 

Những viên sỏi nhẹ được gọi là LECA hay còn hiểu là sản phẩm Đất sét tổng hợp. Có một số trong các sản phẩm này được dùng cho việc thủy canh như HygroStone, PrimeAgra, Hydroton và Aliflor, và một vài tên gọi khác. Cái tạo nên sự khác biệt giữa mỗi loại sỏi nhẹ là khả năng giữ ẩm như giá thể cho rễ lan, nhưng không làm cho chúng bị ướt. Một số sản phẩm sỏi nhẹ LECA có tác dụng lưu dẫn, nhưng thiếu độ dẫn để hút nước và dinh dưỡng đầy đủ lên cho cây. Hình dạng của viên sỏi nhẹ cho phép không khí lưu thông quanh rễ trong khi vẫn duy trì được độ ẩm thích hợp cho sự phát triển mạnh mẽ của cây. 

The HygroStone™ pellets are denser the other LECA products so they don’t float up and out of the pot when watering. And its pellet shape seems to lock into the pot and around the roots better than the more spherical LECA products. The semi-hydro pots are fairly basic. Polypropylene pots of various sizes with a pair of holes drilled about an inch up from the bottom to create a reservoir. 

Loại sỏi nhẹ HygroStone đặc hơn các loại sỏi Leca khác, chúng không bị nổi lên trên mặt chậu khi tưới nước. Và hình dạng của chúng cho phép nén chặt vào chậu và xung quanh rễ tốt hơn so với các sản phẩm leca hình tròn khác. Chậu nhựa (Polypropylene pot) có các kích cỡ khác nhau có các lỗ ở bên thành cách đáy chậu khoảng 1 inch, tạo ra một hố chứa nước ở đáy chậu. 

Culture is simplified. No more worries about proper watering. Nutrition is easy with the addition or a complete fertilizer like MSU 13-3-15 or 19-4-23 fertilizers, or any urea free orchid fertilizer. 

Trồng hết sức đơn giản. Không cần phải lo lắng về việc duy trì tưới thích hợp. .Dinh dưỡng dễ dàng vói việc thêm các loại phân bón dạng như MSU 13-3-15 hoặc 19-4-23 hoặc bất kỳ loại phân bón nào dùng cho hoa lan. 

I won’t get into why I feel that MSU is best, but with a lower nitrogen PPM fed constantly, you can maximize your growth potential, and again not worry about feeding. What fertilizer isn’t used is flushed out of the pot at the next watering. 

You are left to only concern yourself with providing the correct light, temperatures, and if your able, the proper humidity. 

It has really simplified growing orchids, and made me a substantially better grower. Now with the courage to grow the tougher intermediate and more advanced orchids, and am now growing African violets and other gesneriads in the culture with great success. 


Tôi không thể nói tại sao phân bón MSU là tốt nhất, nhưng với một hàm lượng Nitrogen PPM thấp hơn và cho ăn thường xuyên, bạn có thể làm cho các cây lan của bạn tăng trưởng tối đa và sau đó không cần phải lo lắng về dinh dưỡng cho cây nữa. Phân bón thừa mà cây không hấp thụ được sẽ bị đẩy ra khỏi chậu trong lần tưới tiếp theo. 

Bạn chỉ cần quan tâm đến việc cung cấp ánh sáng đầy đủ, nhiệt độ phù hợp và duy trì độ ẩm nếu cần thiết. 

Cách trồng lan này rõ ràng là rất đơn giản, và làm cho tôi trở thành một người trồng lan tốt hơn. Bây giờ có đủ tự tin để trồng các loại hoa lan khó tính hơn, và bây giờ tôi đang trồng các giống Violet châu Phi và một số giống khác bằng cách trồng này cũng rất thành công. 

Jesse Wright


Trồng hồ điệp bán thủy canh ở Việt Nam


 

Trồng Dendro bán thủy canh


Tặng mọi người kinh nghiệm trồng Lan bán thủy canh của mytienorchids 
3 nhận xét:

 1. Có bài viết nói về nhược điểm của pp này:

  Rất ít giữ nước nên quá mau khô. Trong quá trình thử nghiệm của tôi, một chậu có kích thước 12 - 15 cm. Sau khi tưới buổi sáng thì chỉ 4 - 6 tiếng sau thì khô hoàn toàn. Ưu điểm là đây mà nhược điểm cũng là đây vì sẽ làm tăng những chi phí khác nếu trồng lan công nghiệp mà người làm vườn khó có thể theo dõi cho hết (tiêu hao nước)
  - Không giữ phân bón do cấu trúc bề mặt của sỏi tròn và trơn. Vì vậy, tổn thất về phân bón mà đặc biệt là phân tan chậm rất lớn. Ưu điểm khó tạo sự đọng muối trên bộ rễ nhưng nhược điểm là gây tiêu hao hay nói khác đi là tăng chi phí phân bón.

  - Rất nhẹ cho nên trong những vườn lan công nghiệp sẽ không thể giữ vững chậu lan khi gió cấp 4, cấp 5 trở lên xuất hiện.

  - Điều quan trọng nhất trong lãnh vực trồng lan công nghiệp là giá thành vì thế, người ta phải tránh dùng loại nguyên liệu gây tăng chi phí khiến tăng giá thành sp và mất tính cạnh tranh.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phải modify nó đi tí thì khắc phục được các nhược điểm bạn đã nêu.

   -Pha thêm xơ dừa, mùn dừa => tăng tính lưu ẩm và hạn chế tổn thất phân bón.
   -Đối trọng chống lật ko phải nhờ vào trọng lượng pebbles này mà chủ yếu là nhờ trọng lượng chậu chứa nó
   -Đúng là đắt, trên 2M/1m3 và còn khó mua nên các hộ trồng lan công nghiệp toàn chơi dớn vỏ dừa thôi.

   P/S: BinhChau muốn test thì 6:30PM hôm nay đến tớ tặng ít về thử, mùn dừa sạch cũng có luôn.
   @JT: năm ngoái tặng pebbles rồi mà ko thấy report, lần sau hàng hiếm cấm vận luôn đó nha.

   Xóa
 2. Bài viết rất hay.
  Cây Thủy Sinh Hoàng Nguyên Green cũng rất ok nha mọi người

  Trả lờiXóa