Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Ebook: Đồ án nhân giống hồ điệp mãn thiên hồng [Xem online]

Giới thiệu đồ án Nhân nhanh PLB Mẫn Thiên Hồng (Doritaenopsis sp.) trong một số hệ thống nuôi cấy khác nhau - Sinh viên thực hiện đồ án: Trần Xuân Ngọc Huy


Link xem và tải về đồ án Nhân nhanh PLB Mẫn Thiên Hồng tại đây: 
https://drive.google.com/file/d/0B0efdTwfUkI1S2VuOE82aUZjenc/edit?usp=sharing
MỞ ĐẦU 1

1. Mục đích nghiên cứu: 1

2. Ý nghĩa thực tiễn: 2

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1. Sơ lược về Phong Lan Mãn Thiên Hồng: 3

1.1.1. Phân loại cây Phong Lan Mãn Thiên Hồng: 3

1.1.2. Sự sinh trưởng và phát triển của Mãn Thiên Hồng ngoài tự nhiên: 3

1.1.3. Cây Mãn Thiên Hồng trên thị trường: 5

1.1.4. Các kỹ thuật nhân giống Mãn Thiên Hồng: 10

1.2. Tiền củ: 11

1.3. Kỹ thuật nhân giống in vitro (nuôi cấy mô tế bào thực vật): 13

1.3.1. Ưu và nhược điểm của kỹ thuật nhân giống in vitro: 13

1.3.2. Các giai đoạn trong quy trình nhân giống vô tính in vitro: 14

1.3.3. Các vấn đề liên quan đến nhân giống in – vitro: 17

1.3.3.1. Ảnh hưởng của mẫu cấy và môi trường đến nhân giống in – vitro: 17

1.3.3.2. Tính bất định về mặt di truyền: 19

1.3.3.3. Việc sản xuất các chất gây độc từ mẫu cấy: 20

1.3.3.4. Hiện tượng thủy tinh thể: 20

1.4. Hệ thống nuôi cấy Bioreactor: 21

1.4.1. Giới thiệu: 21

1.4.2. Cấu trúc và phân loại bioreactor: 22

1.4.2.1. Cấu trúc bioreactor: 22

1.4.2.2. Phân loại bioreactor: 23

1.4.3. Quy trình nhân sinh khối thực vật bằng kỹ thuật nuôi cấy lắc và bioreactor: 24

1.4.4. Sự phát triển thực vật trong bioreator: 25

1.4.4.1. Quá trình phát sinh phôi soma: 25

1.4.4.2. Quá trình phát sinh cơ quan: 25

1.4.5. Một số vấn đề thường gặp trong nuôi cấy lỏng: 26

1.4.6. Thuận lợi và khó khăn trong nuôi cấy bằng bioreactor: 27

1.4.6.1. Thuận lợi 27

1.4.6.2. Khó khăn: 28

Chương 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: 29

2.2. Vật liệu: 29

2.2.1. Đối tượng nghiên cứu: 29

2.2.2. Trang thiết bị và dụng cụ: 29

2.2.3. Môi trường nuôi cấy: 29

2.2.4. Điều kiện nuôi cấy trong phòng nuôi cấy in – vitro: 30

2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm: 30

2.3.1. Thí nghiệm 1: Khảo sát môi trường nhân nhanh PLB Lan Hồ Điệp Mãn Thiên Hồng (Doritaenopsis sp.). 30

2.3.2. Thí nghiệm 2: So sánh khả năng nhân PLB Mãn Thiên Hồng trong 3 hệ thống khác nhau: rắn, lỏng tĩnh, lỏng lắc. 31

2.3.3. Thí nghiệm 3: Bước đầu thử nghiệm khả năng nhân nhanh PLB Mãn Thiên Hồng bằng hệ thống Bioreactor tự tạo. 31

2.4. Phân tích thống kê: 32

Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33

3.1. Khảo sát môi trường nhân nhanh PLB Lan Hồ Điệp Mãn Thiên Hồng (Doritaenopsis sp.): 33

3.2. Thí nghiệm 2: So sánh khả năng nhân PLB Mãn Thiên Hồng trong 3 hệ thống khác nhau: rắn, lỏng tĩnh, lỏng lắc. 38

3.3. Thí nghiệm 3: Bước đầu nghiên cứu khả năng nhân nhanh PLB Mãn Thiên Hồng bằng hệ thống bioreactor tự tạo: 41

Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 43

4.1. Kết luận: 43

4.2. Đề Nghị: 43

TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

PHỤ LỤC 46Nguồn: sưu tầm Internet