Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Đề tài: Ảnh hưởng của dinh dưỡng qua lá đến quá trình sinh trưởng và phát triển của lan hoàng thảo thạch hộc Dendrobium nobile lindl

TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU:
Lan Thạch hộc (Dendrobium nobile Lindl.) là giống lan đẹp, là một nguồn dược liệu quí, đang bị khai thác kiệt quệ. Thí nghiệm đánh giá tác động của các loại dinh dưỡng đến sức sống của giống lan này qua các thời kỳ: tuổi 1, tuổi 2 và tuổi 3 với mục đích bảo vệ, sử dụng bền vững và phục hồi nguồn giống lan quý.


Bốn loại dinh dưỡng qua lá: Antonik, Yogen, Growmore, Đầu trâu, được thử nghiệm trên các nhóm lan tuổi 1 (13cm <CCC < 14cm), nhóm lan tuổi 2 (15cm <CCC < 16cm) và tuổi 3 (17 cm <CCC<26cm). Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Kết quả thí nghiệm đã chỉ rõ: sử dụng dinh dưỡng Antonik (2ml/lít) đã tỏ ra có ưu thế với cây lan cả về động thái gia tăng chiều cao cây, đường kính thân và tăng số lá. Dinh dưỡng Yogen (2g/l) rất thích hợp với lan Thạch hộc vì không những kích thích tăng chiều cao cây mà còn tăng số chồi mới, kích thước hoa, tỷ lệ nở hoa, chất lượng hoa.

Link xem và tải về Ảnh hưởng của dinh dưỡng qua lá đến quá trình sinh trưởng và phát triển của lan hoàng thảo thạch hộc Dendrobium nobile lindl tại đây:
https://drive.google.com/file/d/0B0efdTwfUkI1aERBempzUFFEcTA

Nguồn: sưu tầm Internet