Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

[Bán] cây mai chiếu thủy trung nu Bonsai

Bán cây mai chiếu thủy trung nu Bonsai, hoành gốc gần 40 cm. Đế đẹp tỏa đều các hướng. Thân nu rất đẹp. Mọi chi tiết liên hệ:  0946386337 (tại Cà Mau)

 Thêm 1 số hình ảnh của cây phôi này
Đây có thể làm hướng chính cho cây Bonsai

Mặt sau của cây, đã có sẵn tàn phong

Hướng nhìn ngang của cây mai chiếu thủy trung nu


Nguồn:  https://www.facebook.com/kil.nguyentrong (tại Cà Mau)