Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

Quá trình trồng cây trang đài

Ngày 24/07/2020: rải phân lân
Ngày 25/07/2020: rải phân dơi, ở thời điểm rải cây không có lá vàng. Rải 10 chậu trang đài leo và 7 chậu trang đài bụi đỏ huyết.

Cây trang đài đỏ huyết, cây bụi.

Cây trang đài đỏ leo