Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020

Lưu ý khi sử dụng PGRs

Ethephon 2.5%: 
  • Nồng độ 200 mg/L liên tục 4-5 lần, cách nhau 15-20 ngày có thể kích thích ra hoa và trái nhiều trong năm nghịch.
  • Nồng độ từ 500-2.000 mg/L sẽ làm rụng lá từ trung bình đến nhiều.
  • Nồng độ 50ppm: 1ml + 500ml nước
  • Nồng độ 200ppm: 1ml + 125ml nước.