Thứ Tư, 9 tháng 9, 2020

Nhân giống đuôi công Calathea makoyana

10/09/2020, ngày tách chậu: sau khi tách chậu phun captan (6g)+comcat+TQ (40ml)+8 lít nước
Ngày 18/09/2020:


05/10/2020: Sau 25 ngày thì cây đuôi công bắt đầu mọc lên các chồi non mới