Thứ Tư, 9 tháng 9, 2020

Variegated rubber plant 'variegated' (ficus elastica)

Ngày thử nghiệm: 17h, 09/09/2020. Phun lá và tưới gốc.

Ngày 17/09/2020: