Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2020

Phân bón cho cây vạn lộc

Sử dụng Nhôm sulfat 50ml + Mg axit amin 10ml + 10g yara + 10 lít nước, tưới 2 dãy ngoài cùng, cây nhạt màu.
28/11/2021: tách nhân giống đuôi công táo.
30/11/2021: Tưới Comcat + BA6 + IBA + 3311
03/12/2021: Tưới Comcat + BA6 + IBA + 3311
Ngày 04/12/2021Ngày 18/12/2021


Ngày 23/12/20211/1/2022:

04/01/2022: