Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2021

Nhật ký trồng hồng môn

Cây tiểu hồng môn đỏ được tôi mua về trồng ngày 01/01/2022. Sau khi mua về, từ chậu ban đầu tách ra được 6 cây con.