Thứ Hai, 3 tháng 1, 2022

Giâm cành cây trầu lụa (Scindapsus exotic)

Bài viết này ghi nhận lại quá trình phát triển của cây trầu bà lụa sau khi cắt giâm cành. Thời gian cây trầu bà lụa phát triển rễ, thời gian phát triển lá non mới đầu tiên.
Trầu bà lụa (大叶银斑葛), cây mẹ.

Cây được giâm cành ngày 04/01/2022. Tổng cộng 160 chậu.

Cây trầu lụa mẹ sau khi cắt giâm cành
Cây trầu lụa giâm cành