Thứ Ba, 12 tháng 4, 2022

Trồng Philodendron pink princess marble cấy mô

Trầu bà Philodendron pink princess marble cấy mô được đem về trồng tại vườn ngày 13/04/2022.


Liên kết tham khảo thêm về Philodendron pink princess marble: