Thứ Năm, 27 tháng 7, 2023

Chăm sóc gốc vạn lộc sau khi cắt ngọn giâm cành

Bài viết này ghi nhận lại quá trình trồng & chăm sóc các gốc cây vạn lộc đỏ, sau khi đã cắt phần ngọn giâm cành.

01/06/202312/07/2023:

13/08/2023: 

27/08/2023:
11/09/2023:
Tưới comcat, dưỡng gốc
14/09/2023: Sau 10 ngày rễ đã hình thành.