Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

Trồng môn quan âm (alocasia polly) xen với đa tam phúc

Cây môn quan âm (alocasia polly) không bị thối nhũn khi trồng với cây đa tam phúc (Ficus triangularis variegata).
Trồng môn quan âm xen với đa tam phúc

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2023

Sử dụng bẫy côn trùng khi trồng vạn lộc

Tôi thử nghiệm sử dụng bẫy côn trùng khi trồng vạn lộc để kiểm tra xem giảm được sự gây hại của côn trùng khi trồng cây vạn lộc đỏ. Bắt đầu đặt bẫy thử từ 25/07/2023. Thử nghiệm kết thúc vào ngày 15/09/2023.

Trồng dương xỉ phúc lộc (cobra fern)

Dương xỉ Phúc Lộc (Asplenium lasagna, cobra fern) được tôi mua về trồng ngày 01/07/2022. 

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2023

Hình dạng lá vạn lộc đỏ

Giống vạn lộc đỏ sau 1 thời gian trồng, tôi nhận thấy hình dạng lá vạn lộc có thể thon nhọn hay bầu tròn. Cùng 1 cây nhưng có 2 dạng lá, điều này có thể do điều kiện chăm sóc và chế độ phân bón.

Môn caladium Wiman Luk

Giống môn Wiman Luk được tôi mua về trồng ngày 25/05/2023. Ban đầu cây được để trong nhà nylon để giữ ẩm trong 1 tuần.