Thứ Tư, 2 tháng 8, 2023

Hình dạng lá vạn lộc đỏ

Giống vạn lộc đỏ sau 1 thời gian trồng, tôi nhận thấy hình dạng lá vạn lộc có thể thon nhọn hay bầu tròn. Cùng 1 cây nhưng có 2 dạng lá, điều này có thể do điều kiện chăm sóc và chế độ phân bón.

Thời điểm cây vạn lộc đã phát triển lá tròn vào tháng 08!
Đối với giống lộc son, cùng 1 cây thì vẫn có dạng lá thon nhọn hoặc bầu tròn


22/09/2023:
CT1: TPL +vi lượng


CT2: Br+ vi lượngCT3: tổng hợp