Thứ Tư, 2 tháng 8, 2023

Môn caladium Wiman Luk

Giống môn Wiman Luk được tôi mua về trồng ngày 25/05/2023. Ban đầu cây được để trong nhà nylon để giữ ẩm trong 1 tuần.

Nhà ươm nylon có tác dụng giữ ẫm không làm khô lá môn Caladium
Caladium Wiman Luk ngày 26.05.2023

Môn Wiman Luk ngày 21/07/2023