Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2023

Sử dụng bẫy côn trùng khi trồng vạn lộc

Tôi thử nghiệm sử dụng bẫy côn trùng khi trồng vạn lộc để kiểm tra xem giảm được sự gây hại của côn trùng khi trồng cây vạn lộc đỏ. Bắt đầu đặt bẫy thử từ 25/07/2023. Thử nghiệm kết thúc vào ngày 15/09/2023.

Sử dụng bẫy côn trùng khi trồng vạn lộc

Vị trí quan sát số 1. Đặt bẫy ngày 25/07/2023.
Vị trí quan sát, sau 10 ngày đặt bẫy côn trùng, dính 1 số ruồi vàng, nhện và côn trùng khác.


15/08/2023:20/08/2023:

25/08/2023:

03/09/2023:

12/09/2023:

15/09/2023:


Vị trí quan sát số 2. Đặt bẫy ngày 04/08/2023.29/08/2023: