Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2023

Trồng dương xỉ phúc lộc (cobra fern)

Dương xỉ Phúc Lộc (Asplenium lasagna, cobra fern) được tôi mua về trồng ngày 01/07/2022. 

Video về cây dương xỉ phúc lộcThay chậu dương xỉ phúc lộc

01/07/2022: tôi thay chậu cho cây dương xỉ phúc lộc. Giá thể trồng là xơ dừa cục và xơ dừa mịn.
Dương xỉ phúc lộc khi mới mua về trồng04/08/2023: Cây dương xỉ phúc lộc sau hơn 1 năm trồng, tôi đặt cây bên dưới giàn trồng hoa kiểng, bên 3m là 1 lớp lưới che giảm 70% ánh sáng, nền đất luôn ẩm. Cây dương xỉ phúc lộc thích điều kiện này. Về phân bón cho dương xỉ phúc lộc, tôi sử dụng phân bón tan chậm Hi  Control 13-11-11- ME.

21/08/2023: giâm cành cây dương xỉ phúc lộc