Thứ Hai, 25 tháng 9, 2023

Trầu bà philodendron Jose Buono

Trầu bà philodendron Jose Buono được mua về ngày 20/06/2022.

Video Trầu bà philodendron Jose Buono khi mua về

Giâm cành philodendron Jose Buono

13/08/2022: Sau gần 2 tháng trồng, tôi tiến hành giâm cành philodendron Jose Buono. Do kích thước lá lớn, để tránh lá mới mọc ra sau khi chiết cành sẽ bị nhỏ lại, tôi đã tận dụng 1 số rễ khí sinh đã mọc sẵn và đổ giá thể vào nuôi các rễ này phát triển để khi cắt thân cây philodendron Jose Buono thì cây đã có nhiều rễ giảm sốc cho cây.
Cây trước khi giâm cành


31/08/2022: Sau 18 ngày, tôi cắt philodendron Jose Buono đem trồng.