Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2023

Thử nghiệm nấm xanh metarhizium anisopliae

Thử nghiệm nấm xanh metarhizium anisopliae vào ngày 05/10/2023, trên sâu và sùng đất 07/10/2023:
08/10/2023:


11/10/2023:


12/10/2023:
Theo dõi sự phát triển lá vạn lộc đỏ khi sử dụng nấm sinh học tưới lá.