Thứ Tư, 11 tháng 10, 2023

Trồng trầu bà Philodendron Strawberry Shake

Philodendron strawberry shake được chuẩn bị giâm cành ngày 12/10/2023. Trước khi giâm cành, tôi dùng rêu trồng lan quấn quanh thân nhằm giúp cây mọc rễ khí sinh trước khi cắt trồng.